Statut

Statuts hrvatskog saveza za skokove u vodu

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14) i članka 46. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15), Skupština Hrvatskog saveza za skokove u vodu, održana 28. rujna 2015.g. donijela je

S T A T U T
HRVATSKOG SAVEZA ZA SKOKOVE U VODU

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju; izgledu pečata; o ciljevima i području(ima) djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o načinu osiguranja javnosti djelovanja Saveza; o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova; tijelima Saveza, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora Saveza; prestanku postojanja Saveza; o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom; o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja Saveza te o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Saveza te drugim pitanjima od značaja za Savez.

Članak 2.

Naziv udruge je: Hrvatski savez za skokove u vodu.
Skraćeni naziv je: HSSV.
Naziv na engleskom je: Croatian diving federation.
Sjedište Saveza je u Zagrebu. Odluku o adresi sjedišta donosi Izvršni odbor.
Savez djeluje na području Republike Hrvatske.

Članak 3.

Hrvatski savez za skokove u vodu je udruga registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu.
Hrvatski savez za skokove u vodu je neprofitna pravna osoba.

Članak 4.

Savez ima pečat.

Pečat Saveza je okruglog oblika promjera 30 mm, a na obodu pečata ispisan naziv: “Hrvatski savez za skokove u vodu – Zagreb”. U sredini pečata nalazi se znak Saveza u obliku skakača u vodu.

Uporaba i način čuvanja pečata utvrđuje se posebnom odlukom koju donosi Izvršni odbor Saveza.

Članak 5.

Savez zastupaju predsjednik i glavni tajnik HSSV-a.
Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Saveza.


II. CILJEVI, PODRUČJE DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA I DJELATNOSTI SAVEZA

Članak 6.

Savez je osnovan u cilju promicanja, razvitka i unapređenja skokova u vodu radi postizanja vrhunskih sportskih rezultata u navedenoj sportskoj grani te radi ostvarivanja zajedničkih interesa udruženih članica.
Savez sukladno ciljevima djeluje na području sporta.

Članak 7.

Djelatnosti Saveza su:

 • Usklađivanje aktivnosti svojih članica,
 • Organizacija i provođenje natjecanja,
 • Uređenje sustava natjecanja,
 • Uređenje pitanja koja se odnose na registraciju sportaša, njihov status te stegovnu odgovornost sportaša,
 • Promicanje stručnog rada u skokovima u vodu,
 • Skrb o kategoriziranim sportašima,
 • Informiranje javnosti o radu Saveza,
 • Razvijanje programa međunarodne suradnje,
 • Izdavanje knjiga i časopisa, iz područja svoje djelatnosti,
 • Jačanje suradnje sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje,
 • Predstavljanje skokova u vodu pred sportskim tijelima Republike Hrvatske,

HSSV može radi ostvarivanja i ciljeva zadataka utvrđenih ovim Statutom, u skladu sa Zakonom osnovati trgovačko društvo za obavljanje gospodarske djelatnosti. Savez svoju djelatnost ne smije obavljati radi stjecanja dobiti. Ako u obavljanju svoje djelatnosti Savez ostvari dobit, ista se mora koristiti isključivo za obavljanje i unaprjeđivanje djelatnosti Saveza kojim se ostvaruju ciljevi Saveza utvrđeni ovim Statutom.

Članak 8.

Djelovanje Saveza je javno. Javnost djelovanja Saveza ostvaruje se na načine utvrđene Statutom.
Javnost rada osigurava se i ostvaruje pravilnim i istinitim obavještavanjem članova Saveza putem javnog priopćavanja.
Članovi se o radu Saveza obavještavaju dostavom pisanih materijala i putem sjednica tijela Saveza. Predstavnici sredstava javnog priopćavanja, uz prethodnu najavu jednom od tijela upravljanja Saveza, mogu prisustvovati sjednicama tijela upravljanja Saveza te izvještavati javnost o radu tih tijela.
Skupština ili Izvršni odbor može donijeti odluku da sjednica bude zatvorenog tipa.
Radi što potpunijeg ostvarivanja javnosti rada Savez može izdati i svoje glasilo u skladu s propisima o javnom informiranju. Odluku o izdavanju glasila donosi Skupština.
Savez po potrebi izdaje i druga sredstva javnog informiranja (periodične publikacije, biltene, plakate i sl.).
Javnost rada ostvaruje se i pravovremenim dostavljanjem materijala putem elektronske pošte Saveza.

 

III. ČLANSTVO U SAVEZU

Članak 9.

Članom Saveza mogu postati klubovi za skokove u vodu, trgovačka društva i ustanove registrirane za obavljanje sportske djelatnosti vezanih za skokove u vodu, registrirani sukladno Zakonu o udrugama i Zakonu o sportu, s područjem u Republici Hrvatskoj.

Članak 10.

Klubovi skokova u vodu, trgovačka društva ili ustanove koje žele postati članovi HSSV moraju uz zahtjev za učlanjenje dostaviti:

 1. Odluku o učlanjenju i predstavnicima u Skupštini
 2. Presliku svog Statuta,
 3. Presliku rješenja nadležnog državnog tijela o upisu u odgovarajući registar,
 4. Presliku obavijesti Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju poslovnog subjekta, (udruge) prema nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti,
 5. Osnovne podatke o osobama za zastupanje,
 6. Osnovne podatke o osobama osposobljenim za obavljanje stručnih poslova u skokovima u vodu sukladno Zakonu.

Članak 11.

Članstvo u Savezu može biti:
1) Pridruženo
2) Redovno

Članak 12.

Pridruženim članom smatra se svaki novi član koji ispunjava uvijete iz članka 9. Statuta, a koji aktivno društveno–sportskim radom sudjeluje u radu Saveza, izuzev u radu tijela Saveza.
Zahtjev za primanje u redovno članstvo podnosi se Skupštini Saveza. Kandidat za redovno članstvo mora biti evidentiran kao pridruženi član u protekle dvije kalendarske godine.

Članak 13.

O primanju i prestanku članstva u HSSV-u odlučuje Skupština Saveza. Pridruženi član Saveza ima sva prava i obveza člana Saveza, osim prava odlučivanja u tijelima Saveza. Registar članova HSSV i zastupnika članova vodi Glavni tajnik.
Registar članova i zastupnika članova vodi se elektronički i sadrži sljedeće podatke:

 • naziv člana,
 • OIB,
 • datum pristupanja udruzi,
 • adresa sjedišta, telefon, adresa elektronske pošte,
 • kategorija članstva,
 • datum prestanka članstva u Savezu,
 • osobnom imenu zastupnika članova.

Registar članova i zastupnika članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Članak 14.

Članovi HSSV-a imaju u Savezu sljedeća prava i obveze:

 • Plaćanje članarine,
 • Sudjelovanje u svim djelatnostima Saveza,
 • Izbor i opoziv zastupnika u Skupštinu saveza (redovne članice),
 • Čuvanje i podizanje ugleda Saveza,
 • Čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza,
 • Namjensko korištenje proračunskih sredstva,
 • Pridržavanje ovog Statuta i ostalih propisa Saveza,
 • Korištenje drugih prava i izvršenje drugih obveza utvrđenih Zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima,
 • Davanje prijedloga za razmatranje i odlučivanje o svim pitanjima od zajedničkog interesa,

Članak 15.

Visinu članarine određuje Skupština Saveza.

Članak 16.

Članstvo u HSSV-u prestaje:

 • Dragovoljnim istupom
 • Ne plaćanjem članarine (nakon opomene Saveza, članarina se mora platiti u roku od 15 dana)
 • Isključenjem

Član se briše iz Registra članova bez posebne odluke ukoliko da kraja godine ne plati članarinu za tekuću godinu.
Odluku o isključenju člana iz Saveza donosi Skupština Saveza. Član može biti isključen ako se utvrdi da je član prestao djelovati, ako djeluje suprotno Zakonu o udrugama i Zakonu o sportu, te ako član djeluje suprotno odredbama Statuta Saveza i drugih akata Saveza ili šteti interesima Saveza i time narušava njegov ugled.
Odluka Skupštine Saveza o isključenju je konačna.

Članak 17.

Hrvatski savez za skokove u vodu može se udružiti u druge sportske asocijacije. Odluku o udruživanju donosi Skupština.

 

IV. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

Članak 18.

Spor/sukob interesa u Savezu postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova Saveza kojima članovi mogu slobodno raspolagati a koji utječe na rad Saveza u cjelini odnosno ako se ona odnose na pitanja od zajedničkog interesa na sve članove.
Za rješavanje sporova/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće između članova Saveza. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuju se pravilnikom koji donosi Skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.
Odluka arbitražnog vijeća je konačna.
Ako se spor/sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja Savezom temeljem kojih se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća Savezu da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti odluke arbitražnog vijeća, Savez podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom arbitražnog vijeća.

V. TIJELA SAVEZA

Članak 19.

Tijela HSSV su:

 • Skupština,
 • Izvršni odbor,
 • Predsjednik,
 • Glavni tajnik,
 • Nadzorni odbor.

SKUPŠTINA

Članak 20.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Savezom. Skupštinu sačinjavaju po 2 zastupnika redovne članice Saveza koje imenuje osoba ovlaštena za zastupanje redovne članice Saveza ako unutarnjim aktom redovne članice Saveza nije propisan drukčiji uvjet imenovanja. Mandat zastupnika traje četiri godine i mogu biti ponovo birani. Predsjednik Saveza je po dužnosti član Skupštine.

Članak 21.

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda najmanje jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine.
Sjednice Skupštine saziva Predsjednik Saveza na vlastitu inicijativu.
U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.
Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova Saveza.
U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelju su obavezni predložiti dnevni red sjednice.
Predsjednik saziva sjednicu prema predloženom dnevnom redu predlagatelja a ako je ne sazove u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva, sazvat će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).

Članak 22.

Poziv na Skupštinu s prijedlogom dnevnog reda i materijalima upućuje se članovima Skupštine najmanje 5 dana prije održavanja Skupštine. U posebnim okolnostima, predsjednik može sazvati Skupštinu i u kraćem roku, ali ne kraće od 3 dana. Sjednica se može održati i telefonski ili putem elektronske pošte o čemu glavni tajnik mora voditi posebnu evidenciju i sastaviti zapisnik.

Članak 23.

U slučaju isteka mandata članova Saveza, Skupštinu Saveza saziva zadnja osoba za zastupanje Saveza upisana u Registar udruga ili najmanje tri člana Saveza koji su upisani u Registar članova i zastupnika prije isteka mandata tijelima Saveza.

Članak 24.

Skupštini predsjedava Predsjednik Saveza. U odsutnosti Predsjednika Saveza, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom.
O radu sjednice vodi se zapisnik kojeg potpisuje zapisničar i ovjerovitelj/i zapisnika, koji se trajno čuva u arhivi Saveza.

Članak 25.

Skupština može pravovaljano odlučivati ako je sjednici nazočno više od polovine ukupnog broja predstavnika. Ako na Skupštini nedostaje kvorum, čeka se pola sata i nakon toga ako je nazočna 1/3 izabranih predstavnika u Skupštini, nazočni čine kvorum, a donijete odluke i zaključci su pravovaljani.

Skupština odluke donosi većinom glasova nazočnih predstavnika.

Glasovanje na sjednicama Skupštine je javno. Skupština može donijeti odluku da se o pojedinim odlukama glasuje tajno.
Predstavniku u Skupštini na izbornoj sjednici Skupštine, oduzeti će se pravo glasa u slučaju da je predstavnik člana Saveza koji nema urednu registraciju o važećim mandatima tijela upravljanja i zastupanja.

Članak 26.

Skupština Saveza:

 • Utvrđuje politiku rada Saveza,
 • Usvaja Statut Saveza i njegove izmjene i dopune,
 • Usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu
 • Usvaja godišnje financijsko izvješće
 • Odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti
 • Odlučuje o udruživanju u te druge sportske asocijacije,
 • Donosi druge akte i odluke važne za rad Saveza,
 • Bira i razrješava predsjednika, izvršni odbor i nadzorni odbor,
 • Razrješava dužnosti članove Izvršnog odbora i/ili Nadzornog odbora i prije isteka mandata na koji su izabrani ukoliko prekorače svoja ovlaštenja. Ukoliko razrješava cijeli Izvršni odbor i/ili Nadzorni odbor tada bira nova tijela s punim mandatom, a ukoliko razrješava pojedine članove, Skupština bira nove članove na vrijeme do isteka mandata tijela u čiji su sastav birani,
 • Bira i razrješava arbitražno vijeće i donosi pravilnik o njegovom radu
 • Imenuje i opoziva likvidatora Saveza,
 • Razmatra izvješća o radu Saveza,
 • Daje smjernice za rad Saveza
 • Odlučuje o primitku i razrješenju članova HSSV-a,
 • Odlučuje o prestanku rada Saveza i raspodjeli preostale imovine,
 • Odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Saveza,
 • Imenuje predstavnika u Skupštini Hrvatskog olimpijskog odbora i počasne članove Saveza


IZVRŠNI ODBOR

Članak 27.

Izvršni odbor je upravno i izvršno tijelo Saveza koji između sjednica Skupštine upravlja poslovima Saveza. Izvršni odbor broji 7 članova. Članove Izvršnog odbora bira Skupština na prijedlog predsjednika Saveza na mandat od četiri godine. Predsjednik Saveza je po položaju član Izvršnog odbora.

Članak 28.

Izvršni odbor:

 • Provodi politiku razvoja skokova u vodu u Hrvatskoj koju utvrdi Skupština,
 • Utvrđuje prijedlog Statuta i drugih odluka o kojima odlučuje Skupština,
 • Utvrđuje prijedlog programa rada HSSV,
 • Utvrđuje prijedlog financijskog plana i predlaže zaključni račun,
 • Izvršava financijski plan HSSV u skladu sa raspoloživim sredstvima,
 • Upravlja imovinom HSSV,
 • Utvrđuje organizaciju i obavljanja stručnih i tehničkih poslova u HSSV,
 • Imenuje i razrješava tajnika HSSV,
 • Imenuje članove stručnih i radnih mjesta,
 • Određuje predstavnike HSSV u državnim organizacijama,
 • Obavlja druge poslove utvrđene ovim Statutom ili drugim aktima,
 • Rješava pitanja koja nisu predviđena ovim Statutom s tim što o tom izvještava Skupštinu na njenoj narednoj sjednici.
 • Brine o izvršavanju usvojenog plana i programa, te provedbi odluka Skupštine
 • imenuje glavnog trenera reprezentacije koji je ujedno i izbornik
 • između dviju sjednica Skupštine Saveza donosi odluku o prijemu u pridruženo članstvo u Savez

Članak 29.

Izvršni odbor odlučuje na svojim sjednicama o pitanjima iz djelokruga svoga rada. Sjednice Izvršnog odbora održavaju se po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.
Sjednice mogu biti i telefonske ili putem elektronske pošte.
Sjednice Izvršnog odbora saziva i njime predsjedava predsjednik HSSV. U slučaju spriječenosti predsjednika, sjednicom predsjedava i rukovodi njenim radom Glavni tajnik ili član Izvršnog odbora, kojega odredi Izvršni odbor.
Izvršni odbor pravovaljano odlučuje ako je na sjednici nazočno više od polovine ukupnog broja članova Izvršnog odbora.
Izvršni odbor odlučuje većinom glasova nazočnih članova Izvršnog odbora. Glasovanje je javno osim ako Izvršni odbor ne odluči da se o pojedinim pitanjima glasuje tajno.

Članak 30.

Članovi Izvršnog odbora odgovorni su Skupštini za svoj osobni i zajednički rad. Skupština može opozvati člana Izvršnog odbora ili Izvršni odbor u cjelini ako smatra da je svojim radom povrijedio Statut. Izvršni odbor i član Izvršnog odbora opozivaju se po postupku po kojem su izabrani.

Članak 31.

Za pripremu prijedloga i stručnu obradu pojedinih pitanja iz svakog djelokruga Izvršni odbor može osnivati stalne i povremene komisije kao stručna i pomoćna tijela. Odlukom o osnivanju stalnih i povremenih tijela Izvršni odbor određuje njihove zadatke i način rada, sastav trajanja mandata kao i druga pitanja od značaja za njihov rad.

Stalna radna tijela Izvršnog odbora su:

 • Strukovna komisija,
 • Sudačka komisija,
 • Stegovna komisija.

Odlukom o imenovanju stalnih i povremenih radnih tijela, Izvršni odbor utvrđuje njihov sastav, djelokrug rada i ovlasti.

Članak 32.

Strukovna tijela iz članka 31. mogu imati od 3 do 5 članova.

Strukovna komisija skrbi o stručnom radu, školovanju kadrova, razvoju i pripremama reprezentacije Hrvatske, te o razvoju i promicanju skokova u vodu u Republici Hrvatskoj. Komisija surađuje sa članicama i radnim te ostalim strukovnim tijelima Saveza.
Strukovna komisija za svoj rad i djelovanje odgovara Izvršnom odboru.

Članak 33.

Sudačka komisija je sastavljena iz popisa sudaca koji su položili sudački ispit Saveza.

Zadaće Sudačke komisije:

 • skrbi o razvitku i unapređenju sudaca za skokove u vodu putem seminara i savjetovanja,
 • skrbi da se kvalitetnim sucima omoguće uvjeti za stjecanje ranga zvanja međunarodnih sudaca za skokove u vodu,
 • određuje sudačko rukovodstvo za prvenstva i druga natjecanja koja su u nadležnosti Saveza.

Članak 34.

Stegovnu komisiju imenuje Izvršni odbor Saveza, a njezini članovi ne mogu istovremeno biti članovi niti jednog tijela Skupštine.

Stegovna komisija provodi stegovne postupke u prvom stupnju, a na temelju podnijetih prijava za pokretanje disciplinskih postupaka.

Pravilnikom o stegovnoj i materijalnoj odgovornosti uređuje se nadležnost, način i vrsta postupka. Stegovni postupci mogu se voditi samo protiv članica Saveza te njihovih radnih tijela, kao i predstavnika Saveza i njihovih radnih tijela. Utvrđuje se način i rokovi pravne zaštite na odluke Stegovne komisije.


PREDSJEDNIK

Članak 35.

Izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statutom obavlja Predsjednik Saveza.
Predsjednika Saveza bira Skupština Saveza na mandat od četiri godine i može biti ponovo biran.

Članak 36.

Predsjednik:

 • Predstavlja i zastupa HSSV -u u okviru nadležnosti utvrđenih ovim Statutom i drugim općim aktima,
 • Saziva sjednice Skupštine i Izvršnog odbora,
 • Predsjedava sjednicama Skupštine i Izvršnog odbora,
 • Skrbi o izvršenju odluka Skupštine i Izvršnog odbora,
 • Obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugom općim aktima HSSV,

Predsjednik je za svoj rad odgovoran Skupštini i Izvršnom odboru.


GLAVNI TAJNIK

Članak 37.

Za obavljanje stručnih, organizacijskih poslova HSSV ima Glavnog tajnika kojega na prijedlog predsjednika imenuje Izvršni odbor. Mandat Glavnog tajnika traje četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana za tajnika Saveza.
Uvjeti koje ispunjava tajnik utvrđuje Izvršni odbor, a za svoj rad odgovara Izvršnom odboru i predsjedniku.

Glavni tajnik:

 • Zastupa HSSV,
 • Organizira rad na ostvarivanju i izvršavanju plana i programa Saveza,
 • Izvršava odluke Izvršnog odbora,
 • Brine o realizaciji financijskog plana,
 • Radi u skladu sa zakonom,
 • Pomaže predsjedniku u pripremanju sjednice Skupštine i Izvršnog odbora,
 • Surađuje s tijelima i organizacijama tjelesne kulture i sporta u Republici Hrvatskoj,
 • Organizira obavještavanje javnosti o djelovanju i akcijama Saveza,
 • Vodi i čuva arhivu Saveza,
 • Vodi registar članova i njihovih zastupnika,
 • Izvršava i druge odluke i zadatke utvrđene Statutom i odlukama Skupštine i Izvršnog

NADZORNI ODBOR

Članak 38.

Nadzor nad financijskim poslovanjem HSSV obavlja Nadzorni odbor. Nadzorni odbor ima predsjednika i 2 člana koje bira Skupština. Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi Skupštine. Članovi Nadzornog odbora biraju se na 4 godine i mogu biti ponovno birani. Sjednice Nadzornog odbora saziva predsjednik Nadzornog odbora. Nadzorni odbor odlučuje većinom glasova svojih članova.

Članak 39.

Nadzorni odbor:

 • Nadzire zakonitost poslovanja HSSV-a i rad tijela upravljanja,
 • Prati i analizira izvršavanje financijskog plana HSSV,
 • Obavlja kontrolu namjenskog korištenja sredstava,
 • Predlaže mjere u svrhu sprečavanja i otklanjanja nezakonitosti i nepravilnosti u financijskom poslovanju.

Članak 40.

Tijela HSSV i stručna služba dužni su Nadzornom odboru pružiti sve tražene i potrebne podatke, omogućiti uvid u dokumentaciju i osigurati uvjete rada.

VI. IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE

Članak 41.

Imovinu Saveza čine:

 • novčana sredstva koja je Savez stekao uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima
 • novčana sredstva koja Savez stekne obavljanjem djelatnosti kojim se ostvaruju ciljevi, financiranjem programa i projekata Saveza iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili iz inozemnih izvora
 • nekretnine i pokretne stvari Saveza,
 • druga imovinska prava.

Savez može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanjem djelatnosti određenih statutom Saveza, u skladu sa zakonom.
Izvršni odbor donosi odluku o stjecanju pokretne i nepokretne imovine, kao i odluke o prodaji, prijenosu na druge pravne ili fizičke osobe ili davanju u zakup.

Članak 42.

Savez stječe imovinu:

 • od članarine,
 • od dobrovoljnih priloga i darova,
 • od dotacija iz proračuna,
 • iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

VII. PRIZNANJA I NAGRADE

Članak 43.

Savez može dodjeljivati priznanja i nagrade svake godine u znak priznanja i časti za osobite doprinose na razvitku sporta skokova u vodu. Pravilnikom o dodjeli priznanja i nagrada uređuje se postupak, uvjeti i način predlaganja kandidata, kojeg donosi Izvršni odbor Saveza.

VIII. PRESTANAK POSTOJANJA SAVEZA

Članak 44.

Savez prestaje postojati u slučajevima predviđenim zakonom.
U slučaju prestanka postojanja Saveza preostala imovina će pripasti Hrvatskom olimpijskom odboru. U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Saveza dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Saveza.

Članak 45.

Likvidatora Saveza imenuje i opoziva Skupština. Likvidator može i ne mora biti član Udruge.
Likvidator zastupa Savez u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Saveza do okončanja postupka likvidacije i brisanja Saveza iz registra udruga.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 46.

Statut Saveza donosi Skupština većinom glasova prisutnih članova Skupštine Saveza nakon provedene rasprave.

Članak 47.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Saveza.

Članak 48.

Svi opći akti HSSV uskladit će se s odredbama ovog Statuta a roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog Statuta.

Članak 49.

Članovi HSSV uskladit će svoje Statute s odredbama ovog Statuta u roku od 90 dana od upisa Statuta Saveza u Registar udruga Republike Hrvatske.

Članak 50.

Ovaj Statut stupa na snagu s danom donošenja.

Članak 51.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut donijet na Skupštini 23. travnja 2010.g.

 

U Zagrebu, 28. rujna 2015.g.

Predsjednik Saveza
Velimir Friganović