Statut

Statuts hrvatskog saveza za skokove u vodu

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14 i 70/17) i članka 47. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16) Skupština Hrvatskog saveza za skokove u vodu, održana 5. svibnja 2018.g. donijela je

S T A T U T
HRVATSKOG SAVEZA ZA SKOKOVE U VODU

 

I OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju; izgledu pečata; o ciljevima i području(ima) djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o načinu osiguranja javnosti djelovanja Saveza; o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova; tijelima Saveza, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora Saveza; prestanku postojanja Saveza; o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom; o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja Saveza te o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Saveza te drugim pitanjima od značaja za Savez.

Članak 2.

Naziv udruge je: Hrvatski savez za skokove u vodu.
Skraćeni naziv je: HSSV.
Naziv na engleskom je: Croatian diving federation.
Sjedište Saveza je u Zagrebu. Odluku o adresi sjedišta donosi Izvršni odbor.
Savez djeluje na području Republike Hrvatske.

Članak 3.

Hrvatski savez za skokove u vodu je udruga registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu.
Hrvatski savez za skokove u vodu je neprofitna pravna osoba.

Članak 4.

Savez ima pečat.
Pečat Saveza je okruglog oblika promjera 30 mm, a na obodu pečata ispisan naziv: “Hrvatski savez za skokove u vodu – Zagreb”. U sredini pečata nalazi se znak Saveza u obliku skakača u vodu.
Uporaba i način čuvanja pečata utvrđuje se posebnom odlukom koju donosi Izvršni odbor Saveza.

Članak 5.

Savez zastupaju predsjednik Saveza i glavni tajnik HSSV-a.
Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Saveza.

 

II CILJEVI, PODRUČJE DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA I DJELATNOSTI SAVEZA

Članak 6.

Savez je osnovan u cilju promicanja, razvitka i unapređenja skokova u vodu radi postizanja vrhunskih sportskih rezultata u navedenom sportu te radi ostvarivanja zajedničkih interesa udruženih članica.
Savez sukladno ciljevima djeluje na području sporta u Republici Hrvatskoj.

Članak 7.

Djelatnosti Saveza su:
– Usklađivanje aktivnosti svojih članica,
– Organizacija i provođenje natjecanja,
– Uređenje sustava natjecanja,
– Uređenje pitanja koja se odnose na registraciju sportaša, jednom godišnje, početkom natjecateljske sezone te stegovnu odgovornost sportaša, koja se uređuje Pravilnikom o stegovnoj odgovornosti (iz članka 34).
– Promicanje stručnog rada u skokovima u vodu,
– Skrb o kategoriziranim sportašima,
– Informiranje javnosti o radu Saveza,objavom zapisnika Skupštine i Izvršnog odbora na web stranicuSaveza,
– Razvijanje programa međunarodne suradnje,
– Izdavanje knjiga i časopisa, iz područja svoje djelatnosti,
– Jačanje suradnje sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje,
– Predstavljanje skokova u vodu pred sportskim tijelima Republike Hrvatske.

HSSV može radi ostvarivanja i ciljeva zadataka utvrđenih ovim Statutom, u skladu sa Zakonom osnovati trgovačko društvo za obavljanje gospodarske djelatnosti. Savez svoju djelatnost ne smije obavljati radi stjecanja dobiti. Ako u obavljanju svoje djelatnosti Savez ostvari dobit, ista se mora koristiti isključivo za obavljanje i unaprjeđivanje djelatnosti Saveza kojim se ostvaruju ciljevi Saveza utvrđeni ovim Statutom.

Članak 8.

Djelovanje Saveza je javno. Javnost djelovanja Saveza ostvaruje se na načine utvrđene Statutom.
Javnost rada osigurava se i ostvaruje pravilnim i istinitim obavještavanjem članova Saveza putem javnog priopćavanja.

Članovi se o radu Saveza obavještavaju dostavom pisanih materijala i putem sjednica tijela Saveza. Predstavnici sredstava javnog priopćavanja, uz prethodnu najavu jednom od tijela upravljanja Saveza, mogu prisustvovati sjednicama tijela upravljanja Saveza te izvještavati javnost o radu tih tijela.
Skupština ili Izvršni odbor može donijeti odluku da sjednica bude zatvorenog tipa.

Radi što potpunijeg ostvarivanja javnosti rada Savez može izdati i svoje glasilo u skladu s propisima o javnom informiranju. Odluku o izdavanju glasila donosi Skupština.

Savez po potrebi izdaje i druga sredstva javnog informiranja (periodične publikacije, biltene, plakate i sl.).
Javnost rada ostvaruje se i pravovremenim dostavljanjem materijala putem elektronske pošte Saveza.

III ČLANSTVO U SAVEZU

Članak 9.

Članice Saveza su sportski klubovi, sportski savezi županija, Grada Zagreba i gradova za skokove u vodu, registrirani sukladno Zakonu o udrugama i Zakonu o sportu, s sjedištem na području Republike Hrvatske.
Svaki državljanin Republike Hrvatske, kao i osobe s državljanstvom drugih država, mogu, pod jednakim uvjetima utvrđenim statutom, postati članom klubova skokova u vodu.

Članak 10.

Klubovi skokova u vodu, sportski savezi županija i gradova za skokove u vodu koji žele postati članovi HSSV moraju uz zahtjev za učlanjenje dostaviti:
– Odluku o učlanjenju i predstavnicima u Skupštini
– Presliku svog Statuta,
– Presliku rješenja nadležnog državnog tijela o upisu u odgovarajući registar,
– Osnovne podatke o osobama za zastupanje,
– Osnovne podatke o osobama osposobljenim za obavljanje stručnih poslova u skokovima vodu sukladno Zakonu.

Članak 11.

Članstvo u Savezu može biti:
1. Redovno
2. Pridruženo

Članak 12.

Redovni članovi su klubovi skokova u vodu sportski savezi županija, Grada Zagreba i gradova za skokove u vodu registrirani sukladno Zakonu o udrugama i Zakonu o sportu, s područjem djelovanjau Republici Hrvatskoj.
O zahtjevu za primanje u redovno članstvo odlučuje Skupština Saveza na prijedlog Izvršnog odbora.
Pridruženim članom smatra se svaki novi klub (osim gradskih i županijskih saveza) koji ispunjava uvijete iz članka 9. Statuta, a koji aktivno društveno–sportskim radom sudjeluje u radu Saveza, izuzev u radu tijela Saveza.
Zahtjev za primanje u redovno članstvo podnosi se Skupštini Saveza. Kandidat za redovno članstvo mora biti evidentiran kao pridruženi član u protekle dvije godine, računajući od dana prijema u pridruženo članstvo (osim gradskih i županijskih saveza).

Članak 13.

O primanju i prestanku članstva u HSSV-u odlučuje Skupština Saveza. Pridruženi član Saveza ima sva prava i obveza člana Saveza, osim prava odlučivanja u tijelima Saveza. Registar članova HSSV i zastupnika članova vodi Glavni tajnik, i objavljuje se na web stranici Saveza.

Registar članova i zastupnika članova vodi se elektronički i sadrži sljedeće podatke:
– naziv člana,
– OIB,
– datum pristupanja udruzi,
– adresa sjedišta, telefon, adresa elektronske pošte,
– kategorija članstva,
– datum prestanka članstva u Savezu,
– osobnom imenu zastupnika članova

Članak 14.

Članovi HSSV-a imaju u Savezu sljedeća prava i obveze:
– Plaćanje članarine,
– Sudjelovanje u svim djelatnostima Saveza,
– Izbor i opoziv zastupnika u Skupštinu saveza (redovne članice),
– Čuvanje i podizanje ugleda Saveza,
– Čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza,
– Namjensko korištenje proračunskih sredstva,
– Pridržavanje ovog Statuta i ostalih propisa Saveza,
– Korištenje drugih prava i izvršenje drugih obveza utvrđenih Zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima,
– Davanje prijedloga za razmatranje i odlučivanje o svim pitanjima od zajedničkog interesa,

Članak 15.

Visinu članarine određuje Skupština Saveza.

Članak 16.

Članstvo u HSSV-u prestaje:
– Dragovoljnim istupom
– Ne plaćanjem članarine (nakon opomene Saveza, članarina se mora platiti u roku od 15 dana)
– Prestankom postojanja udruge i njezinim brisanjem iz registra udruga
– Isključenjem
Odluku o isključenju člana iz Saveza donosi Skupština Saveza. Član može biti isključen ako se utvrdi da je član prestao djelovati, ako djeluje suprotno Zakonu o udrugama i Zakonu o sportu, te ako član djeluje suprotno odredbama Statuta Saveza i drugih akata Saveza ili šteti interesima Saveza i time narušava njegov ugled.
Odluka Skupštine Saveza o isključenju je konačna.

Članak 17.

Hrvatski savez za skokove u vodu može se udružiti u druge sportske asocijacije. Odluku o udruživanju donosi Skupština.

IV RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

Članak 18.

Spor/sukob interesa u Savezu postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova Saveza kojima članovi mogu slobodno raspolagati a koji utječe na rad Saveza u cjelini odnosno ako se ona odnose na pitanja od zajedničkog interesa na sve članove.
Za rješavanje sporova/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće između članova Saveza. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuju se pravilnikom koji donosi Skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.
Odluka arbitražnog vijeća je konačna.
Ako se spor/sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja Savezom temeljem kojih se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća Savezu da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti odluke arbitražnog vijeća, Savez podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom arbitražnog vijeća.

V TIJELA SAVEZA

Članak 19.

Tijela HSSV su:

– Skupština,
– Izvršni odbor,
– Predsjednik Saveza,
– Glavni tajnik,
– Nadzorni odbor.

SKUPŠTINA

Članak 20.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Savezom. Skupštinu sačinjavaju:
– 2 zastupnika svakog kluba za skokove u vodu,redovne članice Saveza koje imenuje osoba ovlaštena za zastupanje redovne članice Saveza ako unutarnjim aktom redovne članice Saveza nije propisan drukčiji uvjet imenovanja
– 1 zastupnik svakog sportskog saveza županija, Grada Zagreba i gradova za skokove u vodu registriranog sukladno Zakonu o udrugama i Zakonu o sportu, s područjem djelovanja u Republici Hrvatskoj.

Mandat zastupnika traje četiri godine i mogu biti ponovo birani.
Svaki klub ima dva zastupanika i dva zamjenika, a svaki sportski savezi županija, Grada Zagreba i gradova ima jednog zastupanik i jednog zamjenika, koje biraju tijela kluba odnosno saveza.
Predsjednik HSSV-a je po dužnosti član Skupštine.
Skupština iz svojih redova bira Predsjednika Saveza .
Predsjednik i dopredsjednik Saveza i svi članovi Izvršnog odbora su po funkciji članovi Skupštine.

Članak 21.

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda najmanje dvaput u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine. Prva sjednica skupštine u tekućoj godini održava se neposredno prije predaje zaključnog računa nadležnim institucijama.
Sjednice Skupštine saziva Predsjednik Saveza na vlastitu inicijativu te utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.

Predsjednik Saveza dužan je sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 redovnih članova Saveza.
U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice.
Predsjednik skupštine saziva sjednicu prema predloženom dnevnom redu predlagatelja a ako je ne sazove u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva, sazvat će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice, uz popratne materijale u kojima se obrazlaže predložena točka/e dnevnog reda).

Članak 22.

Poziv na Skupštinu s prijedlogom dnevnog reda i materijalima upućuje se članovima Skupštine najmanje 15 dana prije održavanja Skupštine putem e-mail adrese.
Skupština se može održati i putem elektronske pošte.
Glavni tajnik mora voditi posebnu evidenciju o članovima koji su na taj način komunicirali i sastaviti zapisnik te ga proslijediti svim članovima Skupštine i objaviti na web stranica Saveza.

Članak 23.

U slučaju isteka mandata tijelima Saveza, Skupštinu saziva osoba koja je zadnja obnašala funkciju Predsjednika Saveza i koja je bila upisana u Registar udruga Republike Hrvatske ili najmanje 1/3 članica Saveza koje su upisane u popis članica i to u roku od 30 dana od dana isteka mandata tijelima Saveza.

Članak 24.

Skupštini predsjeda i vodi je predsjednik Skupštine, kojeg na izbornoj skupštini biraju članovi Skupštine iz svojih redova , na mandat od 4 godine. U odsutnosti predsjednika skupštine, sjednicu Skupštine vodi dopredsjednik Skupštine kojeg na izbornoj skupštini biraju članovi Skupštine iz svojih redova.
Predsjednik Skupštine organizira rad Skupštine, sudjeluje u pripremi dnevnog reda, vodi sjednice, utvrđuje konačne prijedloge odluka i zaključaka te se brine da se sve registrira u zapisniku.
O radu sjednice vodi se zapisnik kojeg potpisuje predsjednik Saveza, zapisničar i ovjerovitelj/i zapisnika, koji se trajno čuva u arhivi Saveza i objavljuje na web stranici saveza.

Članak 25.

Skupština može pravovaljano odlučivati ako je sjednici nazočno više od polovine ukupnog broja zastupanika. Skupština donosi odluke većinom glasova nazočnih zastupnika, ako Statutom nije predviđena drukčija većina.
Glasovanje na sjednicama Skupštine je javno. Skupština može donijeti odluku da se o pojedinim odlukama glasuje tajno.
Zastupniku u Skupštini na sjednici Skupštine, oduzeti će se pravo glasa u slučaju da je zastupnik člana Saveza koji nema urednu registraciju o važećim mandatima tijela upravljanja i zastupanja.

Članak 26.

Skupština Saveza:
– Utvrđuje politiku rada Saveza,
– Usvaja Statut Saveza i njegove izmjene i dopune,
– Usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za
prethodnu kalendarsku godinu
– Usvaja godišnje financijsko izvješće
– Odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti
– Odlučuje o udruživanju u te druge sportske asocijacije,
– Bira i razrješava predsjednika saveza, Izvršni odbor, predsjednika skupštine i dopredsjednika skupštine , te Nadzorni odbor
– Razrješava dužnosti članove Izvršnog odbora i/ili Nadzornog odbora i prije isteka mandata na
koji su izabrani ukoliko prekorače svoja ovlaštenja. Ukoliko razrješava cijeli Izvršni odbor i/ili
– Nadzorni odbor tada bira nova tijela do isteka mandata skupštine, a ukoliko razrješava pojedine članove, Skupština bira nove članove na vrijeme do isteka mandata tijela u čiji su sastav birani,
– Bira i razrješava arbitražno vijeće i donosi pravilnik o njegovom radu
– Donosi Poslovnik o radu Skupštine,
– Imenuje i opoziva likvidatora Saveza,
– Razmatra izvješća o radu Saveza,
– Daje smjernice za rad Saveza
– Odlučuje o primitku i razrješenju članova HSSV-a,
– Odlučuje o prestanku rada Saveza i raspodjeli preostale imovine,
– Odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Saveza,
– Donosi druge akte i odluke važne za rad Saveza,

IZVRŠNI ODBOR

Članak 27.

Izvršni odbor je upravno i izvršno tijelo Saveza koji između sjednica Skupštine upravlja poslovima Saveza. Članove Izvršnog odbora potvrđuje Skupština na prijedlog klubova, na mandat od četiri godine. Izvršni odbor sastoji se od 1 predstavnika svakog kluba.
Predsjednik Saveza je po položaju član Izvršnog odbora i ne predstavlja članicu iz koje je delegiran.
U sastavu Izvršnog odbora u pravilu bi zastupljenost žena trebala biti u visini 40%.

Članak 28.

Izvršni odbor:
– Provodi politiku razvoja skokova u vodu u Hrvatskoj koju utvrdi Skupština,
– Utvrđuje prijedlog Statuta i drugih odluka o kojima odlučuje Skupština,
– Utvrđuje prijedlog programa rada HSSV,
– Utvrđuje prijedlog financijskog plana i predlaže zaključni račun,
– Izvršava financijski plan HSSV u skladu sa raspoloživim sredstvima,
– Upravlja imovinom HSSV,
– Utvrđuje organizaciju i obavljanja stručnih i tehničkih poslova u HSSV,
– Donosi Poslovnik o radu Izvršnog odbora,
– Imenuje i razrješava Glavnog tajnika HSSV,
– Imenuje članove stručnih i radnih mjesta,
– Odobrava službena putovanja,
– Donosi Odluku o korištenju godišnjeg odmora Glavnog tajnika,
– Određuje predstavnike HSSV u državnim organizacijama,
– Obavlja druge poslove utvrđene ovim Statutom ili drugim aktima,
– Rješava pitanja koja nisu predviđena ovim Statutom s tim što o tom izvještava Skupštinu na njenoj narednoj sjednici.
– Brine o izvršavanju usvojenog plana i programa, te provedbi odluka Skupštine
– imenuje glavnog trenera reprezentacije koji je ujedno i izbornik, na prijedlog strukovne komisije, iz čl. 32.
– između dviju sjednica Skupštine Saveza donosi odluku o prijemu u pridruženo članstvo u Savez
– Usvaja kriterije za nastup u reprezentaciji na prijedlog strukovne komisije.
– Bira dopredsjednika saveza iz svojih redova

Članak 29.

Izvršni odbor odlučuje na svojim sjednicama o pitanjima iz djelokruga svoga rada. Sjednice Izvršnog odbora održavaju se po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.
Sjednice mogu biti i telefonske ili putem elektronske pošte.
Sjednice Izvršnog odbora saziva i njime predsjedava predsjednik saveza. U slučaju spriječenosti predsjednika saveza, sjednicom predsjedava i rukovodi dopredsjednik saveza.
Izvršni odbor pravovaljano odlučuje (kvorum) ako je na sjednici nazočno više od polovine ukupnog broja članova Izvršnog odbora.
Izvršni odbor donosi odlukevećinom glasova nazočnih članova Izvršnog odbora. Glasovanje je javno osim ako Izvršni odbor ne odluči da se o pojedinim pitanjima glasuje tajno.

Članak 30.

Članovi Izvršnog odbora odgovorni su Skupštini za svoj osobni i zajednički rad. Skupština može opozvati člana Izvršnog odbora ili Izvršni odbor u cjelini ako smatra da je svojim radom povrijedio Statut. Izvršni odbor i član Izvršnog odbora opozivaju se po postupku po kojem su izabrani.

Članak 31.

Za pripremu prijedloga i stručnu obradu pojedinih pitanja iz svakog djelokruga Izvršni odbor može osnivati stalne i povremene komisije kao stručna i pomoćna tijela. Odlukom o osnivanju stalnih i povremenih tijela Izvršni odbor određuje njihove zadatke i način rada, sastav trajanja mandata kao i druga pitanja od značaja za njihov rad.

Stalna radna tijela Izvršnog odbora su:
– Strukovna komisija,
– Sudačka komisija,
– Stegovna komisija.
Odlukom o imenovanju stalnih i povremenih radnih tijela, Izvršni odbor utvrđuje njihov sastav, djelokrug rada i ovlasti.

Članak 32.

Strukovnu komisiju čine treneri reprezentativaca a potvrđuje ih Izvršni odbor.
Strukovna komisija skrbi o stručnom radu, školovanju kadrova, razvoju i pripremama reprezentacije Hrvatske, te o razvoju i promicanju skokova u vodu u Republici Hrvatskoj.
Komisija surađuje sa članicama i radnim te ostalim strukovnim tijelima Saveza.
– Predlaže Izvršnom odboru glavnog trenera reprezentacije koji je ujedno i izbornik
– Predlaže kriterije za nastup u reprezentaciji i
– Predlaže godišnji plan natjecanja i priprema za članove reprezentacije
– Prati rad potencijalnih (mladih) članova iz svih Klubova, te predlaže posebne pripreme za rad sa njima.
Strukovna komisija za svoj rad i djelovanje odgovara Izvršnom odboru.
– Pravilnik o radu Strukovne komisije izrađuje Strukovna komisija i daje je na usvajanje Izvršnom odboru.

Članak 33.

Sudačka komisija je sastavljena iz popisa sudaca koji su položili sudački ispit Saveza.

Zadaće Sudačke komisije:
– skrbi o razvitku i unapređenju sudaca za skokove u vodu putem seminara i savjetovanja,
– skrbi da se kvalitetnim sucima omoguće uvjeti za stjecanje ranga zvanja međunarodnih sudaca za skokove u vodu,
– određuje sudačko rukovodstvo za prvenstva i druga natjecanja koja su u nadležnosti Saveza.
– Analizira odstupanja u suđenju i predlaže poboljšanja,
– Radi rang listu sudaca (iz analiza) koji mogu suditi na natjecanjima.

Članak 34.

Stegovnu komisiju imenuje Izvršni odbor Saveza, a njezini članovi ne mogu istovremeno biti članovi niti jednog tijela Skupštine.
Stegovna komisija provodi stegovne postupke u prvom stupnju, a na temelju podnijetih prijava za pokretanje disciplinskih postupaka.
Pravilnikom o stegovnoj i materijalnoj odgovornosti uređuje se nadležnost, način i vrsta postupka. Stegovni postupci mogu se voditi samo protiv članica Saveza te njihovih radnih tijela, kao i
predstavnika Saveza i njihovih radnih tijela. Utvrđuje se način i rokovi pravne zaštite na odluke Stegovne komisije.

PREDSJEDNIK SAVEZA

Članak 35.

Izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statutom obavlja Predsjednik Saveza.
Predsjednika Saveza predlaže i bira Skupština Saveza na mandat od četiri godine.
Za predsjednika Saveza može biti birana osoba čiju kandidaturu istakne 1/3 svih predstavnika članica u Skupštini.
Kandidat za predsjednika dužan je dostaviti svoju kandidaturu iz stavka 3. Ovog članka Izvršnom odboru najkasnije 10 dana prije održavanja izborne Skupštine.
Predstavnici članica ne mogu vršiti isticanje kandidata na samoj Skupštini kao ni podržati više kandidata.
Osoba/e istaknuta za predsjednika Saveza dužna je članovima Skupštine predočiti svoj program i način rada za mandatno razdoblje.
Odredbe stavka 2-4 ovog članka Statuta odnose se i na Predsjednika Skupštine.

Članak 36.

Predsjednik Saveza:
– Predstavlja i zastupa HSSV -u u okviru nadležnosti utvrđenih ovim Statutom i drugim općim aktima,
– Predsjednik saveza je i Predsjednik Izvršnog odbora (predsjednik saveza predsjeda i vodi sjednice Izvršnog odbora)
– Saziva (i organizira zajedno sa glavnim tajnikom)sjednice Izvršnog odbora,
– Odgovoran je za financijsko poslovanje Saveza
– Skrbi o izvršenju odluka Skupštine i Izvršnog odbora,
– Obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugom općim aktima HSSV,
Član je Skupštine HOO po funkciji,
Predsjednik je za svoj rad odgovoran Skupštini i Izvršnom odboru.

GLAVNI TAJNIK

Članak 37.

Za obavljanje stručnih, organizacijskih poslova HSSV ima Glavnog tajnika.
Mandat Glavnog tajnika traje četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana za tajnika Saveza.
Uvjeti koje ispunjava tajnik utvrđuje Izvršni odbor, a za svoj rad odgovara Izvršnom odboru i predsjedniku.
Potreba o popuni radnog mjesta Glavnog tajnika, odnosno reizboru, objavljuje se na web stranicama HSSV-a.
Kandidati svoje ponude i Program rada dostavljaju u tajništvo Saveza, koje otvara posebna (ad hoc) Komisija.
Komisija ima 3 člana i imenuje je Izvršni odbor na prijedlog Predsjednika Saveza, koji je član i istoj predsjedava. Odluku o izboru glavnog tajnika donosi Izvršni odbor na dostavljenu dokumentaciju od strane Komisije.
Za slučaj da postojeći Glavni tajnik ne bude u postupku reizbora ponovno izabran, prestaje mu radni odnos u HSSV-u.

Glavni tajnik:
– Zastupa HSSV,
– Organizira rad na ostvarivanju i izvršavanju plana i programa Saveza,
– Izvršava odluke Izvršnog odbora,
– Priprema financijski plan te podnosi Izvršnom odboru Saveza financijska izvješća sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine 121/14). Neprihvaćanje izvješća može biti razlogom opoziva Glavnog tajnika i prestanak ugovora o radu,
– Brine o realizaciji financijskog plana, o čemu izvještava Izvršni odbor.
– Radi u skladu sa zakonom,
– Pomaže predsjedniku saveza u pripremanju sjednice Izvršnog odbora,
– Pomaže predsjedniku Skupštine u pripremanju sjednica Skupštine,
– Surađuje s tijelima i organizacijama tjelesne kulture i sporta u Republici Hrvatskoj,
– Organizira obavještavanje javnosti o djelovanju i akcijama Saveza,
– Vodi i čuva arhivu Saveza,
– Vodi registar članova i njihovih zastupnika,
– Redovito izvještava Izvršni odbor Saveza o svim aktivnostima u Savezu (važna najecanja, priredbe od gradskog i državnog značaja, akcije vezane za HOO, službena putovanja i sl.),
– Odgovoran je za financijsko poslovanje Saveza
– Izvršava i druge odluke i zadatke utvrđene Statutom i odlukama Skupštine i Izvršnog odbora

Članak 38.

Glavni tajnik odgovoran je Izvršnom odboru za svoj osobni i zajednički rad. Izvršni odbor može opozvati Glavnog tajnika ako smatra da je svojim radom povrijedio Statut. Odluka o opozivu mora biti obrazložena.

NADZORNI ODBOR

Članak 39.

Nadzor nad financijskim poslovanjem Saveza obavlja Nadzorni odbor. Nadzorni odbor ima predsjednika i 2 člana koje bira Skupština. Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi Skupštine ni Izvršnog odbora. Članovi Nadzornog odbora biraju se na 4 godine. Sjednice Nadzornog odbora saziva predsjednik Nadzornog odbora. Nadzorni odbor odlučuje većinom glasova svojih članova.

Članak 40.

Nadzorni odbor:
– Nadzire zakonitost poslovanja HSSV-a i rad tijela upravljanja,
– Prati i analizira izvršavanje financijskog plana HSSV,
– Obavlja kontrolu namjenskog korištenja sredstava,
– Predlaže mjere u svrhu sprečavanja i otklanjanja nezakonitosti i nepravilnosti u financijskom poslovanju.
– Podnosi izvješće o obavljenom nadzoru rada i poslovanja Saveza na godišnjoj skupštini, bez kojeg izvještaja Nadzornog odbora o radu Saveza isti ne može biti raspravljan na godišnjoj Skupštini.

Članak 41.

Tijela HSSV i stručna služba dužni su Nadzornom odboru pružiti sve tražene i potrebne podatke, omogućiti uvid u dokumentaciju i osigurati uvjete rada.

VI IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE

Članak 42.

Imovinu Saveza čine:
– novčana sredstva koja je Savez stekao uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima
– novčana sredstva koja Savez stekne obavljanjem djelatnosti kojim se ostvaruju ciljevi, financiranjem programa i projekata Saveza iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili iz inozemnih izvora
– nekretnine i pokretne stvari Saveza,
– druga imovinska prava.
– Savez može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanjem djelatnosti određenih statutom Saveza, u skladu sa zakonom.
Izvršni odbor donosi odluku o stjecanju pokretne i nepokretne imovine, kao i odluke o prodaji, prijenosu na druge pravne ili fizičke osobe ili davanju u zakup.

Članak 43.

Savez stječe imovinu:
– od članarine,
– od dobrovoljnih priloga i darova,
– od dotacija iz proračuna,
– iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

VII PRIZNANJA I NAGRADE

Članak 44.

Savez može dodjeljivati priznanja i nagrade svake godine u znak priznanja i časti za osobite doprinose na razvitku sporta skokova u vodu. Pravilnikom o dodjeli priznanja i nagrada uređuje se postupak, uvjeti i način predlaganja kandidata, kojeg donosi Izvršni odbor Saveza.

VIII PRESTANAK POSTOJANJA SAVEZA

Članak 45.

Savez prestaje postojati u slučajevima predviđenim zakonom.
U slučaju prestanka postojanja Saveza preostala imovina će pripasti Hrvatskom olimpijskom odboru. U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Saveza dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Saveza.

Članak 46.

Likvidatora Saveza imenuje i opoziva Skupština. Likvidator može i ne mora biti član Udruge.
Likvidator zastupa Savez u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Saveza do okončanja postupka likvidacije i brisanja Saveza iz registra udruga.

IX PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 47.

Statut Saveza donosi Skupština većinom glasova prisutnih članova Skupštine Saveza nakon provedene rasprave.

Članak 48.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Saveza.

Članak 49.

Svi opći akti HSSV uskladit će se s odredbama ovog Statuta a roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog Statuta.

Članak 50.

Članovi HSSV uskladit će svoje Statute s odredbama ovog Statuta u roku od 90 dana od upisa Statuta Saveza u Registar udruga Republike Hrvatske.

Članak 51.

Ovaj Statut stupa na snagu s danom donošenja.

Članak 52.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut donijet na Skupštini 28. rujna 2015.g.

 

U Zadru, 5. svibnja 2018.g.

Predsjednik Saveza
Velimir Friganović